logo

Odkrywamy nieodkryte

Elektrownia Wodna "Włocławek"

Celem całości badań jest: rozpoznanie struktury ośrodka gruntowego pod względem ciągłości i jednorodności pod betonowymi płytami umocnień dna poniżej i powyżej zapory oraz pionowych dylatacji ścian umocnień brzegu od wody górnej i dolnej zapory.

Badania sejsmiczne techniką wielokanałowej analizy fal powierzchniowych (MASW) w celu rozpoznania struktury ośrodka.

Celem pomiarów sejsmicznych było rozpoznanie stanu struktury podłoża występującego w postaci nasypu budowlanego pod kątem lokalizacji stref o zmniejszonym zagęszczeniu, nośności, stref zapadania i rozluźnień. Badania te prowadzone były w części czynnego centrum handlowego we wskazanym przez Zleceniodawcę obszarze w aspekcie planowanej modernizacji obiektu. Modernizacja ta ma na celu likwidację przyczyn nierównomiernego osiadania poszczególnych stóp fundamentowych podpierających konstrukcję centrum handlowego oraz zapobieżenie pękaniu i klawiszowaniu się posadzek. Odchylanie się od pionu poszczególnych elementów konstrukcyjnych hali może prowadzić do utraty stabilności obiektu. Zleceniodawcy zależało na precyzyjnym zlokalizowaniu stref o obniżonej nośności w celu jak najlepszego wzmocnienia gruntu i likwidacji przyczyn nierównomiernego osiadania.

Badania georadarowe mające na celu wykrycie anomalii strukturalnych dla zadania budowy południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78

Celem badań było rozpoznanie metodą georadarową struktury ośrodka gruntowego w związku z projektowaną budową południowej obwodnicy miasta Siewierz, pod kątem występowania anomalii strukturalnych mogących stanowić zagrożenie dla powierzchni Część z nich to prawdopodobne pustki, które są przyczyną zapadlisk oraz osiadania powierzchni. Fragment przebadanego obszaru w czasach historycznych był rejonem eksploatacji rud srebra. Badania georadarowe miały pomóc zlokalizować anomalie wzdłuż wytyczonych skarp projektowanych krawędzi nasypu.