logo

Odkrywamy nieodkryte

Badania sejsmiczne techniką wielokanałowej analizy fal powierzchniowych (MASW) w celu rozpoznania struktury ośrodka.

Celem pomiarów sejsmicznych było rozpoznanie stanu struktury podłoża występującego w postaci nasypu budowlanego pod kątem lokalizacji stref o zmniejszonym zagęszczeniu, nośności, stref zapadania i rozluźnień. Badania te prowadzone były w części czynnego centrum handlowego we wskazanym przez Zleceniodawcę obszarze w aspekcie planowanej modernizacji obiektu. Modernizacja ta ma na celu likwidację przyczyn nierównomiernego osiadania poszczególnych stóp fundamentowych podpierających konstrukcję centrum handlowego oraz zapobieżenie pękaniu i klawiszowaniu się posadzek. Odchylanie się od pionu poszczególnych elementów konstrukcyjnych hali może prowadzić do utraty stabilności obiektu. Zleceniodawcy zależało na precyzyjnym zlokalizowaniu stref o obniżonej nośności w celu jak najlepszego wzmocnienia gruntu i likwidacji przyczyn nierównomiernego osiadania.

Pomiary sejsmiczne zostały wykonane systemem pomiarowym najnowszej generacji - 24-ro kanałową aparaturą Geode z zestawem 24 geofonów pionowych o częstotliwości własnej 4,5 Hz. Badania wykonano wzdłuż 13 równoległych profili, w sumie wykonano 300 m pomiarów . Fale sprężyste wzbudzano z użyciem źródła młotkowego poprzez uderzenie w amortyzującą płytę (rys. 1). Uzyskane rejestracje (rys. 2) poddano procedurom przetwarzania i interpretacji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania geofizycznego.

Wnioski z pomiarów:

Przeprowadzone badania pozwoliły wyznaczyć strefy anomalne związane z niższymi prędkościami fali S w badanym ośrodku na różnych głębokościach (rys. 3 i 4). Strefy te związane są z: miejscami o obniżonej gęstości, ze strefami zapadania, rozluźnienia w nasypie co bezpośrednio przekłada się na stan zagęszczenia i nośność ośrodka. Strefy te są zmienne zarówno pod względem zasięgu jak i występujących minimalnych prędkości.

Zmiany zarówno w zmiennym zasięgu stref jak i w uwidacznianiu się kolejnych stref na różnych głębokościach świadczą o dużej przestrzennej zmienności lokalizacji stref oraz stanu zagęszczenia w badanym ośrodku. Takie niejednorodności w ośrodku mogą prowadzić do procesów osiadania i zapadania się nasypu pod posadzką.

Na podstawie informacji z badań możliwe było wyznaczenie punktowych anomalii A1 - A5 związanych z najniższymi prędkościami w strefach. Ich lokalizacja została dokonana na podstawie kompleksowej analizy wszystkich informacji z pomiarów i jest propozycją miejsc dla wykonania wzmocnienia podłoża.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce