logo

Odkrywamy nieodkryte

Badania georadarowe mające na celu wykrycie anomalii strukturalnych dla zadania budowy południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78

Celem badań było rozpoznanie metodą georadarową struktury ośrodka gruntowego w związku z projektowaną budową południowej obwodnicy miasta Siewierz, pod kątem występowania anomalii strukturalnych mogących stanowić zagrożenie dla powierzchni Część z nich to prawdopodobne pustki, które są przyczyną zapadlisk oraz osiadania powierzchni. Fragment przebadanego obszaru w czasach historycznych był rejonem eksploatacji rud srebra. Badania georadarowe miały pomóc zlokalizować anomalie wzdłuż wytyczonych skarp projektowanych krawędzi nasypu.

Pomiar wykonano radarowym systemem pomiarowym RAMAC/GPR z zestawem dipolowych anten ekranowanych o średniej częstotliwości wysyłanego impulsu 100 MHz. Pozwoliło to na penetrację gruntu z odpowiednią rozdzielczością pionową umożliwiającą rozdzielenie, identyfikację nieciągłości i na osiągnięcie żądanej głębokości penetracji do kilkunastu m pod powierzchnia terenu.

W wyznaczonych liniach wykonano 8 podłużnych profili georadarowych o łącznej długości 11430 m. Na rysunku 1 zaznaczono na czerwono profile po północnej stronie obwodnicy, na niebiesko po stronie południowej. Strzałkami zaznaczono również kierunek profilowania.

Wnioski z pomiarów:

Wykonane profilowania georadarowe przedstawiły stan struktury badanego ośrodka nasypowo gruntowego. Na przetworzonych przekrojach zlokalizowano szereg anomalii georadarowych różnych wielkości, które wskazują na zmiany struktury które mogą mieć związek z eksploatacją rud srebra na tym obszarze. Rys. 2 i rys. 3 przedstawiają przykłady zmian wykrytych w strukturze podłoża.