logo

Odkrywamy nieodkryte

Geofizyka w budownictwie lądowym

Metody geofizyczne mają szerokie zastosowanie w rozwiązywaniu zagadnień związanych z budownictwem zarówno na terenach zrealizowanych jak i projektowanych inwestycji. Wysoka jakość badań geofizycznych poparta informacjami z badań bezpośrednich pozwala na właściwe planowanie inwestycji i uniknięcie niepotrzebnych kosztów. W szeroko pojętych zagadnieniach budownictwa stosowana jest cała gama metod geofizycznych w zależności od celu badań i oczekiwanych rezultatów, najczęściej stosuje się bardzo efektywne metody do których należą:

W rejonach przyszłych inwestycji, zaletą metod geofizycznych jest możliwość szybkiego uzyskania informacji o dużych obszarach na których zastosowanie tradycyjnych, wierceń geotechnicznych jest zawsze kosztowne i trwa dużo dłużej. Na wczesnym etapie projektowania najbardziej ekonomicznie uzasadnione jest zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania terenu i na ich podstawie wyznaczenie lokalizacji otworów geotechnicznych w miejscach stwierdzonych anomalii. Pozwala to uniknąć przykrych niespodzianek typu: zasypane składowiska odpadów, stare fundamenty, niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, czynne osuwiska i inne defekty działki które mogą w znaczny sposób wpłynąć na koszt planowanego przedsięwzięcia.

Metody geofizyczne są bardzo przydatne również przy planowaniu modernizacji, remontu istniejących obiektów lub monitorowaniu ich stanu technicznego. W szybki i co często ma kluczowe znaczenie, nieinwazyjny sposób pozwala rozwiązanie wielu zagadnień na istniejących budowlach.

Poniżej wymieniono tylko część zagadnień które są rozwiązywane metodami geofizycznymi

  • Lokalizacja struktury i pęknięć w caliźnie betonowej
  • Określenie gęstości zbrojenia konstrukcji betonowych
  • Lokalizacja podziemnej infrastruktury np.: rurociągi, kable, zbiorniki
  • Kartowanie starych fundamentów, piwnic
  • Lokalizacja zasypanych składowisk odpadów
  • Sprawdzanie szczelności zbiorników, lokalizacja wycieków itp.
  • Miąższość osadów
  • Inspekcja tuneli
  • Monitoring powykonawczy