logo

Odkrywamy nieodkryte

Wszystkie prezentowane przez nas metody są dostępne w ofercie firmy Geopartner: 

Oferta firmy GEOPARTNER

Firma GEOPARTNER oferuje szeroki zakres usług geofizycznych i geotechnicznych koniecznych do kompleksowego rozpoznania warunków gruntowych pod względem struktury, stanu i składu fizykochemicznego oraz obecności czynników antropogenicznych czy skażeń.

Klasyczne badania geotechniczne i środowiskowe

Nasza doświadczona kadra zajmuje się koncepcjami, badaniami polowymi, analizą, projektowaniem oraz nadzorem prac dotyczących następujących zagadnień:

 • rozpoznanie struktur geotechnicznych
 • stabilizacja gruntów i skarp
 • palowanie i fundamentowanie
 • badanie parametrów geotechnicznych
 • modelowanie interakcji w ośrodku gruntowym
 • ocena geologiczna przedsięwzięć
 • rozpoznanie zasobów wód podziemnych
 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych
 • geofizyka poszukiwawcza.

Geofizyka poszukiwawcza

Geofizyka w geologii i geotechnice

 • dostarcza informacji o grubości warstw,
 • głębokości do podłoża skalnego,
 • rozkładzie litologii w poziomie i pionie,
 • stratygrafii,
 • strukturze geologicznej (fałdy, uskoki, kras itp.),
 • starorzeczach,
 • zwierciadle wód i warstwach wodonośnych,
 • zasięgu złóż minerałów i kopalin pospolitych,
 • mineralizacji (agresywności) gruntów i wód,
 • kliważu.

Geofizyka i środowisko

 • określenie geometrii składowisk odpadów,
 • lokalizacja podziemnych przecieków rurociągów i zbiorników,
 • konturowanie stref skażeń,
 • lokalizacja mogielników,
 • poszukiwanie niewypałów.

Geofizyka inżynierska

 • inspekcja calizny betonowej, jej zbrojenie,
 • lokalizacja podziemnej infrastruktury (rurociągi, kable, zbiorniki, fundamenty),
 • poszukiwanie ukrytych piwnic, tajnych przejść,
 • badanie szczelności zbiorników,
 • ścianek szczelnych itp.,
 • określanie miąższości osadów,
 • kontrola jakości zagęszczenia gruntu,
 • profilowanie zmian modułu sztywności GD,
 • określanie parametrów eomechanicznych ośrodka.

Geofizyka i archeologia

 • lokalizacja zasypanych korytarzy, murów, grobów,
 • odnajdywanie starożytnych palenisk, ceramiki,
 • metalowych ozdób,
 • bieżące rozpoznawanie wykopalisk.

Geofizyka i inżynieria wodna

 • profilowanie dna rzek, jezior i zbiorników
 • retencyjnych,
 • poszukiwanie defektów w tamach, zaporach,
 • jazach i progach wodnych,
 • inspekcja elektrowni wodnych,
 • badanie struktury i stanu obwałowań przeciwpowodziowych,
 • badanie stabilności nabrzeży.

Geofizyka i górnictwo

 • profilowanie powierzchni i objętości złóż,
 • określenie ciągłości pokładów,
 • poszukiwanie starorzeczy,
 • lokalizacja struktur nieciągłych takich jak żyły,
 • wysady itp.

Geofizyka i armia

 • wykrywanie min i niewypałów
 • lokalizacja terenów skażonych
 • inwentaryzacja infrastruktury nie jawnej