logo

Odkrywamy nieodkryte

Ochrona środowiska

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz koniecznością sprostania wymogom prawnym, niemal każde przedsiębiorstwo musi uporać się z rozpoznaniem i oceną zagrożeń dla użytkowanego przezeń fragmentu środowiska. Widząc możliwość zastosowania inteligentnych rozwiązań polegających na interdyscyplinarnym podejściu do rozwiązywania zagadnień szeroko pojętej ochrony środowiska, firma Geopartner podejmuje problem. Zajmujemy się głównie określeniem tła składu chemicznego środowiska przed rozpoczęciem produkcji uciążliwej, określenie zawartości substancji niebezpiecznych w glebach i wodach (metale ciężkie, azbest, ropopochodne) w stosunku do obowiązujących norm. W skład oferty naszej Firmy wchodzi również wykonywanie i obsługa lokalnego systemu monitoringu wód podziemnych np. wokół stacji paliw, osadników, identyfikacja warstw izolujących przydatnych np. przy lokalizacji zapory wodnej czy składowiska odpadów.Jesteśmy w stanie opracować również programy naprawcze dla skażonych terenów prowadząc remediację zanieczyszczeń czy rekultywację skażonych obszarów. Do osiągnięcia powyższych założeń firma Geopartner stosuje najnowocześniejsze metod, sprzęt i oprogramowanie pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów. Do analizy środowiska gruntowego i gruntowo – wodnego firma Geopartner zaadoptowała metody geofizyczne takie jak elektromagnetyka czy georadar wspomagane tradycyjnymi technikami geologiczno – inżynierskimi i geotechnicznymi. Do zagadnień związanych z ochroną środowiska zaliczają się również problemy ochrony powierzchni ziemi. Istotnym problemem z tym związanym jest określenie kierunków i zasięgu przemieszczeń warstw przypowierzchniowych (uskoki, zasięg zrzutów, obszary o tendencji do spełzań i osuwań). wyznaczenie granic gruntów należących do różnych klas (wydzieleń genetycznych). Geopartner prowadził również rozpoznanie i inwentaryzacje zamozapaleń hałd z odpadami górniczymi. Zastosowane przez nas metody są bezkonkurencyjne jeśli zachodzi potrzeba bardzo szybkiego rozpoznania zmian w ośrodku i dokładnego wskazania miejsca ich zaistnienia. Zarazem mogą one służyć jako baza do wyznaczania miejsc poboru próbek i odwiertów znacznie obniżając koszt całości badań.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce