logo

Odkrywamy nieodkryte

Geofizyka w geotechnice

Wykorzystywane metody geofizyczne: grawimetryczna, georadarowa, sejsmiczna oraz metody geoelektryczne są całkowicie nieinwazyjne i nie wymagają wykonywania otworów lub odkrywek, co jest szczególnie istotne w miejscach gdzie ingerowanie w dopiero wykonaną inwestycję jest niewskazane, bądź po prostu niemożliwe. Zasadniczą zaletą metod geofizycznych jest w odróżnieniu od tradycyjnych metod otworowych ich ciągłość odwzorowania. Stosowanie ich do rozpoznania podłoża jest zasadne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno przed planowaną budową czy modernizacją, w trakcie realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych czy podczas oceny wpływu rzeczonej inwestycji na ośrodek i oznacza wymierną korzyść finansową dla inwestora polegającą na ograniczeniu wierceń oraz oszczędności czasu. Dodatkową zaletą nieniszczących badań geofizycznych jest możliwość wykonania ich w trudnych warunkach terenowych takich jak: tereny przemysłowe, zbiorniki poflotacyjne, osadniki, składowiska odpadów, bagna a nawet zbiorniki wodne. Z powodzeniem stosuje się metody geofizyczne w badaniach ośrodka zarówno pod budowlami liniowymi (ciągi komunikacyjne takie jak linie kolejowe, drogi) jak również obiektami kubaturowymi.

Badania laboratoryjne określają cechy fizyczne, mechaniczne i chemiczne gruntów i wód gruntowych.

Takie podejście pozwala na rozwiązanie większości zadań z zakresu geologii inżynierskiej w a szczególności:

  • określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności
  • wyznaczenie poziomu wody gruntowej i warunków hydrogeologicznych
  • obliczenie stateczności wykopów i nasypów
  • ocene procesów geodynamicznych
  • prognozowania wpływu budowli na środowisko geologiczne