logo

Odkrywamy nieodkryte

Badania sieci dróg i autostrad

Badania georadarowe są uznawane za najlepszą metodę poznawczą przy rozpoznaniu zmian strukturalnych sieci dróg. Metoda zapewnia ciągły obraz grubości i stanu warstw konstrukcyjnych drogi oraz układu litologicznego gruntu w podłożu. GPR (GROUND PROBING RADAR) stanowi wyśmienite narzędzie do identyfikacji ugięć, osiadań, spękań, podcieków i zastoisk wodnych, mieszania się warstw podbudowy, stref wybić, rozluźnień powstałych w wyniku przemarzania i wysadzin oraz innych niekorzystnych zmian mających wpływ na jakość drogi.

Badania georadarowe określają następujące cechy struktury i parametry fizyczne:

 • obrazują w sposób ciągły jednorodności lub różnorodności ośrodka gruntowego stanowiącego podbudowę drogi oraz umożliwiają identyfikację ciągłości strukturalnej nawierzchni bitumicznej: granic warstw bitumicznych, ich miąższości, osiadania,
 • identyfikują sufozje, ścięcia struktury, zmiany litologiczne, itp.,
 • obrazują w sposób ciągły zagęszczanie gruntów niespoistych oraz stan gruntów spoistych, nośność i inne parametry dla poszczególnych warstw litologicznych budujących podłoże.

Żadna inna metoda geofizyczna nie jest w stanie tak szczegółowo i w sposób ciągły odtworzyć obrazu podbudowy drogi.

Efektywność zastosowania tej metody zależy od poziomu technicznego używanego sprzętu, eliminacji zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych oraz praktycznego doświadczenia w pomiarze, przetwarzaniu i interpretacji danych.

Biorąc pod uwagę liniowy charakter budowli jaką są drogi, Firma GEOPARTNER stosuje odpowiednią procedurę (etapy) uwzględniającą kolejność zastosowanych pomiarów i badań. W pierwszej kolejności wykonywane są profile georadarowe symetrycznie po dwa dla każdej z jezdni. Pomiary georadarowe są skorelowane materiałem wideo oraz urządzeniem GPS. W celu korelacji, doboru właściwych parametrów przetwarzania sygnału radarowego oraz dla rozpoznania geologicznego badanego ośrodka wykonywane są sondowania oraz geotechniczne otwory badawcze w liczbie około 1 przekroju poprzecznego na kilometr z dwoma otworami w skrajniach drogi. Badania geotechniczne służą do precyzyjnej interpretacji profili georadarowych. Informacje z otworów i sondowań geotechnicznych o litologii oraz stanie gruntów stanowią bazę danych do projektu modernizacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań georadarowych, otworów i sondowań geotechnicznych obiekt badań zostaje zidentyfikowany przede wszystkim pod względem warunków geotechnicznych, rodzaju i układu warstw bitumicznych, materiału podbudowy drogi oraz warstw gruntowych. Rozpoznana zostaje głębokość ich zalegania oraz występowanie poziomu wód gruntowych. Przy pomocy otworowych badań geotechnicznych i sondowań dostarczone zostają szczegółowe badania gruntowe, np.: krzywe przesiewu, stopień zagęszczenia, stopień plastyczności, kąt tarcia wewnętrznego, kohezję, poziom wody nawierconej i ustabilizowanej, wilgotność gruntu, normatywny moduł odkształcenia, gęstość objętościowa gruntu, stopień konsolidacji gruntów spoistych, barwa gruntu, pochodzenie gruntu.

Dokumentacja georadarowa stanowi doskonały materiał badawczo – porównawczy do analizy zmian zachodzących w trakcie budowy czy późniejszej eksploatacji drogi. Periodyczne badanie, monitoring metodą georadarową i porównywanie danych w takiej postaci dostarczą informacji o dynamice i rodzaju zmian.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce