logo

Odkrywamy nieodkryte

Inspekcja i badanie stanu linii kolejowych

Badania georadarowe są uznawane za najlepszą metodę poznawczą przy planach modernizacji sieci szlaków kolejowych, dróg i autostrad. Zapewniają ciągły obraz grubości i stanu strukturalnego warstw konstrukcyjnych oraz układu litologicznego gruntu w podłożu. GPR stanowi wyśmienite narzędzie do identyfikacji ugięć, osiadań, spękań, podcieków i zastoisk wodnych, mieszania się warstw podbudowy, stref wybić (efektów progowych) na łączeniach z infrastrukturą towarzyszącą, wychodniach twardych gruntów bądź skał, rozluźnień powstałych w wyniku przemarzania i wysadzin oraz innych niekorzystnych zmian mających wpływ na jakość przewozów i przyspieszających zużycie szlaków komunikacyjnych. W każdym przypadku ciągły cyfrowy obraz radarowy jest obiektywnym i pewnym argumentem oceny stanu technicznego podłoża w stosunku do jakichkolwiek intersekcji i badań punktowych.

Bezinwazyjne metody geofizyczne zapewniają w bardzo krótkim czasie pełne informacje dotyczące stanu oraz struktury podtorza i jego podłoża bez żadnego ujemnego wpływu na infrastrukturę kolejową czy rozkład jazdy pociągów.

Pomiary są szybkie, prowadzone przy użyciu poręcznego i łatwego w transporcie sprzętu, który przy wielokilometrowych pomiarach adaptowany jest do pojazdów szynowych. Takie rozwiązania pomiarowe są o wiele bardziej bezpieczne niż tradycyjne wykopy czy wiercenia.

W celu uzyskania maksimum dobrych i wiarygodnych danych z GPR, firma GEOPARTNER stosuje system określania poziomu wiarygodności wyników, bazujący na ocenie jakości danych z radaru i dodatkowych danych kalibrujących. Poziom wiarygodności związany jest także z oceną statystycznej ekstrapolacji drogi. Przykładowo, jeśli dane z radaru ocenione są na poziomie zaufania 65% (radar wysokiej rozdzielczości ale bez wykonania odwiertów kalibrujących) to wykonanie odwiertów pozwala znacznie podnieść stopień rozpoznania. Dzięki takiemu określeniu wiarygodności wyników, inżynier dokonujący oceny danych jest w stanie podjąć decyzję, czy posiadane wyniki są wystarczające, czy też z uwagi na wagę projektu należy wykonać dodatkowe badania.

Monitorowanie grubości podsypki i warstwy wzmocnionej oraz defektów w ich strukturze w celu identyfikacji odcinków „aktywnych" i rozpoznania dynamiki zmian.

Ten pomiar wykonywany jest z prędkością piechura dla precyzyjnego rozpoznania ośrodka gruntowego lub z prędkością zbliżoną do prędkości na szlaku systemem wielokanałowym z wykorzystaniem pojazdu szynowego.

Jest to korzystne ze względu na możliwość inspekcji długich odcinków w krótkim czasie przy jednakowych warunkach pogodowych (taka sama wilgotność temperatura). Metoda ta ogranicza czas przebywania ekipy pomiarowej w strefie torowiska do koniecznego minimum. Wykorzystując technikę georadarową jesteśmy w stanie zbadać również osuwiska, podmycia, konstrukcje mostów, wiaduktów. Nie ma ograniczeń co do warunków zastosowania – wszędzie, gdzie jest dostęp człowieka, pomiar jest możliwy. Bezinwazyjność i ciągłość metody georadarowej daje możliwość interpretacji ośrodka gruntowego pod dnem rzeki, co pozwala dokładnie planować np. przewierty dla rurociągów.

Korzyści zastosowania GPR:

 • oszczędności finansowe wynikające z dokładniejszego rozpoznania warstw konstrukcyjnych szlaku i jego podłoża,
 • możliwość wytypowania rzeczywistego zasięgu negatywnego zjawiska, a przez to wytypowanie odcinka wymagającego modernizacji,
 • możliwość szybkiej oraz ciągłej kontroli i monitoringu stanu technicznego nawierzchni i podłoża, a zatem gospodarki w zakresie planowania kosztów jego utrzymania, konserwacji i renowacji,
 • zastosowanie potrójnego systemu pomiaru odległości i lokalizacji w terenie opartego na metrycznym kole pomiarowym, systemie GPS i kamerze video (lokalizacja charakterystycznych punktów szlaków),
 • nowoczesny, cyfrowy, bezinwazyjny i ciągły sposób badania szlaku obiektywnie identyfikuje wady struktury,
 • obserwacja zjawisk w czasie rzeczywistym, możliwość wstępnej oceny uzyskanych informacji,
 • możliwość wyeliminowania części punktowych badań geotechnicznych wykonywanych ze stałym interwałem,
 • bezinwazyjność pomiarów,
 • wymagana tylko jedna dostępna powierzchnia pomiarowa,
 • efektywność w przypadku ośrodków wielowarstwowych,
 • brak potrzeby specjalnego przygotowania
 • powierzchni pomiarów,
 • niezależność pomiaru od pory dnia, roku, warunków atmosferycznych czy temperatury,
 • możliwość oceny postępu szybkości degradacji obiektu poprzez powtórny pomiar georadarowy po określonym czasie i porównanie wyników,
 • możliwość oceny dokładności i jakości wykonanych robót naprawczych lub modernizacyjnych.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce