logo

Odkrywamy nieodkryte

Badania sejsmiczne

Badania sejsmiczne stosuje się dla przemysłu poszukiwań ropy naftowej i gazu oraz na potrzeby geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.

W zastosowaniach poszukiwawczych wykonuje się sejsmiczne badania refrakcyjne dla określenia parametrów przestrzennych strefy małych prędkości. Jej dokładne określenie ma istotne znaczenie dla określenia optymalnej głębokości wzbudzania dynamitowego oraz wprowadzenia poprawek statycznych dla potrzeb przetwarzania danych z sejsmicznych pomiarów refleksyjnych.

Sejsmiczne pomiary polegają na generowaniu fali sejsmicznej w tzw. punktach wzbudzenia za pomocą źródła fali sejsmicznej. Jako źródło najczęściej wykorzystywane są impulsowe źródła sejsmiczne takie jak: młot sejsmiczny, kafar, materiał wybuchowy, charakteryzujące się różną energią drgań i szerokością widma częstotliwości.

Wzbudzone fale sejsmiczne propagują w badanym ośrodku i w przypadku natrafienia na niejednorodności takie jak granice litologiczne, pustki, uskoki, płaszczyzny poślizgu, horyzonty wód gruntowych itp. ulegają one zjawiskom przechodzenia, odbicia, załamania, dyfrakcji, rozproszenia.

Do rejestracji drgań wykorzystuje się odbiorniki takie jak geofony (na lądzie) lub hydrofony (przy przeszkodach wodnych). Rodzaj, ilość odbiorników, typ źródła sejsmicznego oraz ich wzajemna konfiguracja w terenie zależą od warunków terenowych oraz wymaganej głębokości i rozdzielczości. Sygnały z odbiorników są przesyłane do tzw. sejsmografu w celu ich rejestracji.

Sejsmik - pomiar

Dane polowe są poddawane procedurom przetwarzaniu na stacji roboczej. W pomiarach refrakcyjnych istotne są czasy „pierwszych wstąpień" (ang. first break) fal podłużnych typu P, które powstają na granicy 2 ośrodków przy czym ośrodek niżej leżący musi charakteryzować się większą prędkością fali. Wówczas taka fala „refrakcyjna" propaguje wzdłuż granicy z prędkością charakterystyczną dla niżej leżącej warstwy a następnie wraca do odbiorników na powierzchni.

W wyniku przetwarzania następuje etap końcowej interpretacji, w wyniku której określony zostanie zasięg i głębokość strefy małych prędkości wraz z odwzorowaniem jej granic.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce