logo

Odkrywamy nieodkryte

Geotechniczne badania laboratoryjne gruntów

 • Analiza makroskopowa + wilgotność naturalna
 • Oznaczenie gęstości objętościowej
 • Oznaczenie gęstości właściwej
 • Analiza sitowa (na sucho)
 • Analiza sitowa (przemywanie)
 • Analiza aerometryczna + analiza sitowa
 • Oznaczenie granic konsystencji
 • Oznaczenie wskaźnika pęcznienia
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezp. ścinania
 • Oznaczenie wytrzymałości pierwotnej, rezydualnej i po zawodnieniu powierzchni poślizgu w aparacie bezpośredniego ścinania
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania
 • Oznaczenie współczynnika filtracji metodą zmiennego gradientu
 • Oznaczenie współczynnika filtracji w komorze trójosiowej
 • Oznaczenie modułów ściśliwości w edometrze

Chemiczne badania laboratoryjne prób wód i gruntów

 • Oznaczenie metali w wodzie
 • Oznaczenie metali w gruncie
 • Oznaczenie agresywności wody dla betonów
 • Oznaczenie agresywności gruntów dla betonów i stali
 • Podstawowe badania fizykochemiczne wody
 • Badania bakteriologiczne wody

Po wykonaniu wszystkich robót trenowych, badań laboratoryjnych i analizie ewentualnych materiałów archiwalnych przystępujemy do prac kameralnych związanych z dokumentowaniem geotechnicznym czy geologiczno inżynierskim. Prace kameralne – tworzenie kart otworów, przekrojów geologiczno inżynierskich, korelacja danych geotechnicznych i geofizycznych, stanowią jeden z najważniejszych etapów realizacji zamówienia.