logo

Odkrywamy nieodkryte

Geotechniczne badania laboratoryjne gruntów

 • Analiza makroskopowa + wilgotność naturalna
 • Oznaczenie gęstości objętościowej
 • Oznaczenie gęstości właściwej
 • Analiza sitowa (na sucho)
 • Analiza sitowa (przemywanie)
 • Analiza aerometryczna + analiza sitowa
 • Oznaczenie granic konsystencji
 • Oznaczenie wskaźnika pęcznienia
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezp. ścinania
 • Oznaczenie wytrzymałości pierwotnej, rezydualnej i po zawodnieniu powierzchni poślizgu w aparacie bezpośredniego ścinania
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania
 • Oznaczenie współczynnika filtracji metodą zmiennego gradientu
 • Oznaczenie współczynnika filtracji w komorze trójosiowej
 • Oznaczenie modułów ściśliwości w edometrze

Chemiczne badania laboratoryjne prób wód i gruntów

 • Oznaczenie metali w wodzie
 • Oznaczenie metali w gruncie
 • Oznaczenie agresywności wody dla betonów
 • Oznaczenie agresywności gruntów dla betonów i stali
 • Podstawowe badania fizykochemiczne wody
 • Badania bakteriologiczne wody

Po wykonaniu wszystkich robót trenowych, badań laboratoryjnych i analizie ewentualnych materiałów archiwalnych przystępujemy do prac kameralnych związanych z dokumentowaniem geotechnicznym czy geologiczno inżynierskim. Prace kameralne – tworzenie kart otworów, przekrojów geologiczno inżynierskich, korelacja danych geotechnicznych i geofizycznych, stanowią jeden z najważniejszych etapów realizacji zamówienia.

Wszystkie elementy naszych prac prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską posiadającą wymagane przepisami uprawnienia i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce