logo

Odkrywamy nieodkryte

Badania geotechniczne

Hydrogeologia

ZAstosowanie metod geofizycznych w celu poszukiwania zasobów wód.pozwala na uzyskanie powtarzalności i pewności wyników, co minimalizuje ryzyko drogich i nietrafionych otworów wiertniczych. Wykorzystując techniki geofizyczne jesteśmy w stanie precyzyjnie wyznaczyć najlepszą na danej działce lokalizację do postawienia wiercenia (ujęcia studziennego). Badając wodonośność ośrodka wykazujemy jakie są warunki zaopatrzenia w wodę na danym terenie oraz możliwość jej pozyskania, określamy kierunki spływu wód gruntowych i podziemnych a także charakter i ilość warstw wodonośnych.

Geologia inżynierska

Usługi w zakresie geologii inżynierskiej obejmują zespół czynności badawczych potrzebnych do określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów, ich zmienności, poziomu wody gruntowej i warunków hydrogeologicznych, stateczności wykopów i nasypów oraz oceny procesów geodynamicznych i prognozowania wpływu budowli na środowisko geologiczne. Badania geotechniczne nie wywołują negatywnych zmian środowiska naturalnego i są to głównie małośrednicowe wiercenia penetracyjne, sondowania statyczne i dynamiczne, badania geofizyczne oraz badania laboratoryjne określające cechy fizyczne, mechaniczne i chemiczne gruntów i wód gruntowych. Wyniki badań geologiczno inżynierskich są zestawiane w postaci dokumentacji geologiczno – inżynierskiej lub w postaci opinii i ocen geotechnicznych.

Badania geotechniczne - przekrój

Rozpoznanie struktur geotechnicznych

Wykonujemy geologiczne badania gruntu oraz sporządzamy raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Każdą z naszych ofert rozpatrujemy indywidualnie. Przedstawienie rzetelnego rozwiązania problemu geotechnicznego wymaga wielu konsultacji i szczegółowego określenia rodzaju i zakresu prac, dlatego w każdym przypadku służymy swoją wiedzą i czasem. Nasi pracownicy spotkają się z Państwem by podczas prezentacji czy wizji terenowej przedyskutować ilość koniecznych wierceń i sondowań geotechnicznych ich głębokość oraz wykonania innych dodatkowych badań.