logo

Odkrywamy nieodkryte

Metody geofizyczne

Metoda ciągłych profilowań GPR

GPR to wysokorozdzielcza, mobilna metoda geofizyczna przedstawiająca w sposób graficzny ciągłą strukturę badanego ośrodka. Zestaw do badań GPR składa się z dwóch anten – nadawczej i odbiorczej, centralnej jednostki sterującej sygnałem i rejestratora. Metoda ta oparta jest na przetwarzaniu zarejestrowanych fal elektromagnetycznych wzbudzonych impulsowym źródłem antenowym o częstotliwościach z zakresu dziesiątek do setek MHz.

Zasada działania

Głębokość penetracji w ośrodku jest zależna od własności tłumiących ośrodka i zakresu dynamicznego stosowanego systemu radarowego i może sięgać do 50 metrów. Bardzo istotnym elementem w tej metodzie jest stosowany przez nas sposób przetwarzania i interpretacji zebranych informacji. Warto również zwrócić uwagę na następna zaletę tej techniki – możliwość pomiaru w trudno dostępnym terenie (las, zbiorniki poflotacyjne, śnieg, grząski grunt, zbiorniki wodne). Metodą GPR (Ground Penetrating Radar) jesteśmy w stanie odwzorować strukturalne strefy przypowierzchniowe, również pod dnem rzek i zbiorników wodnych, przedstawiając wewnętrzną budowę ośrodka z rozdzielczością wymaganą przy realizacji zlecenia kontrahenta.

Pomiar Wyniki
Możliwości metody georadarowej:
 • Badanie i monitoring wałów przeciwpowodziowych oraz innych budowli hydrologicznych
 • Inspekcje stanu dróg
 • Ciągła analiza struktury podtorza oraz nasypów kolejowych
 • Lokalizacja pustek i szczelin,
 • Określenie granic litologicznych i grubości warstw. Lokalizacja zbiorników, beczek, rurociągów i sieci podziemnych (metalowych i nie metalicznych)
 • Inwentaryzacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych (pogrzebane fundamenty, piwnice, metalowe konstrukcje
 • Mapowanie istniejących i historycznych składowisk odpadów
 • Badanie struktury stropów i murów
 • Lokalizacja zbrojenia, ciągów kanalizacyjnych, wentylacyjnych, ukrytego okablowania
 • Badanie pustek, nieciągłości, infrastruktury pod dnem.
 • Odnajdywanie stref zawodnionych, miejsc uprzywilejowanej filtracji, przecieków, poziomów wodonośnych
 • Lokalizacja pustek, pęknięć, szczelin, rozwarstwień itp.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce