logo

Odkrywamy nieodkryte

Metody geofizyczne

Sondowania i profilowania elektrooporowe

Metoda sondowań geoelektrycznych polega na kolejnych pomiarach oporu pozornego w tym samym punkcie na powierzchni terenu przy zmiennych rozstawach elektrod pomiarowych. Dzięki temu uzyskuje się informację o pionowym rozkładzie oporności górotworu, stąd też nazwa sondowanie. Pomiar przeprowadza się układem czteroelektrodowym AMNB o standardowych rozstawach elektrod. Interpretacja sondowań elektrycznych polega na porównaniu wyników pomiarów z krzywymi teoretycznymi. Dopasowanie przebiegu krzywej teoretycznej do przebiegu krzywej pomiarowej pozwala na określenie parametrów przekroju geoelektrycznego.

Pomiar Tomografia elektrooporowa - schemat

Profilowanie geoelektryczne stosuje się do badania przekroju geoelektrycznego w kierunku poziomym. Wykonuje się go układami pomiarowymi przemieszczanymi wzdłuż zadanych kierunków (profili), przy zachowaniu stałości ich rozstawów. Stąd głębokość badań w każdym punkcie pomiarowym jest w przybliżeniu stała, a otrzymane wyniki odzwierciedlają zmiany własności elektrycznych skał wzdłuż profili albo w obrębie obszaru badań.

Przekrój elektrooporowy Profil
Możliwości metody elektrooporowej
 • określanie głębokości zalegania podłoża skalnego albo miąższości nadkładu, grubości warstw glin i iłów lub nasypów,
 • określanie szczelności i struktury zapór ziemnych,
 • lokalizowanie zapadlisk, pustek oraz stref spękań.
 • określanie kierunku spływu i zalegania zwierciadła wód podziemnych,
 • kartowanie abrazji morskiej i rzecznej, wtargnięć zasolonej wody i charakteryzowanie podpowierzchniowych warunków hydrogeologicznych.
 • kartowanie smug dobrze przewodzących skażeń albo zanieczyszczeń gruntu metalami ciężkimi,
 • okonturowanie przestrzeni podlegającej oczyszczeniu,
 • określanie zasobów piasku i żwiru,
 • kartowanie archeologiczne,
 • pomoc w pracach związanych z drążeniem tuneli drogowych i kolejowych.
 • kartowanie ( zasięg poziomy i pionowy) aureoli skażeń wokół ogniska skażeń, którym może być czynne bądź zrekultywowane składowisko odpadów, oczyszczalnia ścieków, mogielniki i zbiorniki paliw oraz wszelkiego rodzaju obiekty mogące stanowić zagrożenie dla środowiska ze względu na charakter swojej pracy,
 • monitoring migracji i dynamiki zmian skażeń.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce